รายละเอียด

การบริหารความขัดแย้งในองค์กร SEC_3 / Organizational Conflict Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารความขัดแย้งในองค์กร SEC_3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organizational Conflict Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารความขัดแย้งในองค์กร SEC_3

อาจารย์ผู้สอน