รายละเอียด

กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล / Mechanical Engineering Conceptual Design Process

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Conceptual Design Process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สอนผ่าน MS Teams ตามวันและเวลาที่ลงในปฏิทิน 

MENME124 Mechanical Engineering Conceptual Design Process

Team code   4f09bmo

ติดต่ออาจารย์ subongkoj@rmutl.ac.th

รายวิชา - กระบวนการออกแบบแนวคิดทางวิศวกรรมเครื่องกล

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความหมายของการออกแบบวิศวกรรม
1.2 ผลงานการออกแบบและการออกแบบกระบวนการ (Product and process design)


กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น

บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development process)


กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทที่ 3 โมเดลในการออกแบบ
3.1 โมเดลออกแบบอย่างง่าย
3.2 March’s model
3.3 BS7000 model
3.4 French model
3.5 Pahl–Beitz model
3.6 5-stage design model

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 4 ความต้องการในการออกแบบ
4.1 ความสำคัญของการระบุความต้องการ
4.2 Problem definition
4.3 Objectives, constraints, functions
4.4 การวิเคราะห์ความต้องการ 5 หัวข้อ

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 5 การสร้างข้อระบุในการออกแบบ
5.1 ลักษณะของข้อระบุในการออกแบบ
5.2 การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนาเป็นข้อระบุในการออกแบบ
5.3 กรณีศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการและข้อระบุในการออกแบบ Microlaryngeal Surgery
กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 6 การวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบจากผู้ใช้งาน
การสร้างตารางวิเคราะห์ด้วย QFD

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 7 Design by functions
7.1 Function decomposition
7.2 Morphological chart

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 8 Design by parameter analysis

8.1 กรณีศึกษา: การออกแบบ Indexing System
8.2 กรณีศึกษา: การออกแบบ HVAC sensor
8.3 กรณีศึกษา: Cutting edge sensor

กิจกรรม : นำเสนอ/ การระดมสมอง/ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 8 Design by parameter analysis (ต่อ)

8.1 กรณีศึกษา: การออกแบบ Indexing System
8.2 กรณีศึกษา: การออกแบบ HVAC sensor
8.3 กรณีศึกษา: Cutting edge sensor

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 9 Creativity

การทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 10 แนวคิดสู่ต้นแบบ
10.1 กระบวนการส่งต่อสู่ต้นแบบ
10.2 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง
10.3 การออกแบบในรายละเอียด
10.4 เกมการออกแบบในรายละเอียด

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

บทที่ 11 จรรยาบรรณในการออกแบบ

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/แสดงความคิดเห็น
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

การนำเสนอการออกแบบเชิงแนวคิด
กิจกรรม : นำเสนอ/ การระดมสมอง

การนำเสนอการออกแบบเชิงแนวคิด
กิจกรรม : นำเสนอ/ การระดมสมอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน