รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec2 / Calculus 1 for Engineers sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เนื่องจากจำนวนนศ. sec2 มี 14 คน ให้มาเรียนปกติตามตารางเรียน และให้นศ.ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec2

อาจารย์ผู้สอน