ข้อมูลอาจารย์

มานัส แสวงงาม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 มิ.ย. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers with subject specialisation
  สาขา : การบริหารโรงเรียน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 18 พ.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mathematics
  สาขา : คณิตศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ