รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 / Principles of English I

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13126101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of English I
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a41854d574985457ba35876f2998dbf76%40thread.tacv2/General?groupId=3ac3d6d9-9265-43bc-8cf2-cb41523680c5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

ลิ้งของห้องค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1

อาจารย์ผู้สอน