ข้อมูลอาจารย์

ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 เม.ย 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : History and archaeology
  สาขา : ประวัติศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 28 ต.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : หลักสูตรและการสอน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ