รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and Speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac834a12986a840a89134be59d4c6dde9%40thread.tacv2/General?groupId=e474c7dd-3cf6-4a93-8db5-bd25aa4b00bd&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

ลิ้งเข้าห้องค่ะ

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน