รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af7c4853f50b44daa959b54da13388d3f%40thread.tacv2/General?groupId=d63d634d-7416-4d5d-810c-da2e5ea2f390&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ลิ้งของSec_4ค่ะ

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a41854d574985457ba35876f2998dbf76%40thread.tacv2/General?groupId=3ac3d6d9-9265-43bc-8cf2-cb41523680c5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ลิ้งของ Sec_1 ค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน