รายละเอียด

การถ่ายเทความร้อน / Heat Transfer

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31073315
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายเทความร้อน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Transfer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การถ่ายเทความร้อน

รูปแบบการถ่ายเทความร้อน
- แนวคิดการถ่ายเทความร้อน
- การจำแนกรูปแบบการถ่ายเทความร้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การนำความร้อน
- หลักการนำความร้อน
- กฏของฟูเรียน์ของการนำความร้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การนำความร้อนที่สภาวะคงที่
- การนำความร้อนผ่านวัตถุแผ่นราบ
- การนำความร้อนผ่านวัตถุทรงกระบอก
- การนำความร้อนผ่านวัตถุทรงกลม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การนำความร้อนที่สภาวะไม่คงที่
- การนำความร้อนผ่านวัตถุแผ่นราบ
- การนำความร้อนผ่านวัตถุทรงกระบอก
- การนำความร้อนผ่านวัตถุทรงกลม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การพาความร้อนแบบอิสระ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การพาความร้อนแบบบังคับ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การแผ่รังสี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การเดือดและการควบแน่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การเดือดและการควบแน่น (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การนำความร้อนโดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การนำความร้อนโดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน