รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 / Practical Skills in Plant Science 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21019304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Plant Science 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 086-1876760 หรือ e-mail bunjong_19@hotmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผูสอนในวันที่่ 30 มิถุนายน 2563

ณ อาคารสาขาพืชศาสตร์ ห้อง PS 211 เวลา 14.00 - 17.00 น

เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนวิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3

1.ฝึกทักษะทางการพัฒนาพันธุ์
1.1การเตรียมวัสดุปลูก
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าวจัดเตรียมเพาะกล้าข้าวและแปลงปลูกข้าว

1.ฝึกทักษะทางการพัฒนาพันธุ์
1.2 การปลูก

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าวจัดเตรียมเพาะกล้าข้าวและแปลงปลูกข้าว

1.ฝึกทักษะทางการพัฒนาพันธุ์
1.3 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืชชนิดนั้น
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าว
จัดเตรียมเพาะกล้าข้าวและแปลงปลูกข้าว

1.ฝึกทักษะทางการพัฒนาพันธุ์
1.4 การปรับปรุงพันธุ์พืช

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าว
จัดเตรียมเพาะกล้าข้าวและแปลงปลูกข้าว

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.1 การเตรียมวัสดุปลูกหรือเพาะ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.2 การปลูก

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.3 การขยายพันธุ์ที่ง่าย เช่นการเพาะเมล็ด การปักชำ
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.1 การเตรียมวัสดุปลูก
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.2 การปลูก
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.3 การขยายพันธุ์

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.4 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืชชนิดนั้น การตัดแต่งกิ่ง
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

4. ฝึกทักษะทางพืชผัก
4.1 การเตรียมวัสดุปลูก
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก/เห็ด การผลิตในแปลง/โรงเรือน

4. ฝึกทักษะทางพืชผัก
4.1 การเตรียมวัสดุปลูก
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก/เห็ด การผลิตในแปลง/โรงเรือน

4. ฝึกทักษะทางพืชผัก
4.3 การดูแลรักษา
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก/เห็ด การผลิตในแปลง/โรงเรือน

5. ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.1 การผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยหมักอัดเม็ด
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก/เห็ด การผลิตในแปลง/โรงเรือน

5. ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก/เห็ด การผลิตในแปลง/โรงเรือน

อาจารย์ผู้สอน