ข้อมูลอาจารย์

บรรจง อูปแก้ว

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 มิ.ย. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 25 ก.พ. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ