รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 / Practical Skills in Plant Science 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Plant Science 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 086-1876760 หรือ e-mail bunjong_19@hotmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผูสอนในวันที่่ 30 มิถุนายน 2563

ณ อาคารสาขาพืชศาสตร์ ห้อง PS 211 เวลา 14.00 - 17.00 น

เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนวิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3

ฝึกทักษะทางไม้ผล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

ฝึกทักษะทางไม้ผล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

ฝึกทักษะทางไม้ผล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

ฝึกทักษะทางไม้ผล
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

หมวดงานดินและปุ๋ย
กิจกรรม : การปลูกและการบำรุงรักษาพืชในแต่ละสัปดาห์ตามแผนการผลิต และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หมวดงานดินและปุ๋ย
กิจกรรม : การปลูกและการบำรุงรักษาพืชในแต่ละสัปดาห์ตามแผนการผลิต และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หมวดงานดินและปุ๋ย
กิจกรรม : การปลูกและการบำรุงรักษาพืชในแต่ละสัปดาห์ตามแผนการผลิต และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หมวดงานดินและปุ๋ย
กิจกรรม : การปลูกและการบำรุงรักษาพืชในแต่ละสัปดาห์ตามแผนการผลิต และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หมวดงานพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

หมวดงานพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
กิจกรรม :

หมวดงานพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

หมวดงานพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

หมวดงานพืชสวนประดับและงานภูมิทัศน์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติในโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ตามแผนการผลิตของแต่ละหมวดงาน

หมวดงานพืชสวนประดับและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : บรรยายความรู้ทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการขยายพันธุ์

หมวดงานพืชสวนประดับและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : บรรยายความรู้ทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการขยายพันธุ์

หมวดงานพืชสวนประดับและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : บรรยายความรู้ทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการขยายพันธุ์

หมวดงานพืชสวนประดับและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : บรรยายความรู้ทั่วไปและวิธีปฏิบัติในการขยายพันธุ์

อาจารย์ผู้สอน