รายละเอียด

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน / Internal Audit and Internal Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC146_SEC_2 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internal Audit and Internal Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุจาภา  สุกใส เบอร์ติดต่ด 089 -4604694

เอกสารสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ File ที่อาจารย์ผู้สอนอัพโหลดให้ล่วงหน้า 1 วัน

ตารางเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.

 (เปิดห้องเรียนใหม่เนื่องจาก ทำห้องเรียนผิดตั้งแต่แรก)

รายวิชา - การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

อาจารย์ผู้สอน