รายละเอียด

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน / Internal Audit and Internal Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC146_SEC_1 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Internal Audit and Internal Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุจาภา  สุกใส  เบอร์โทร 089 -4604694

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้จาก File ที่ครูจะอัพให้ล่วงหน้า 1 วัน

 

ตารางเรียน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -17.00 น

 

(เปิดห้องเรียนใหม่เนื่องจากสร้างห้องเรียนผิด)

รายวิชา - การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

อาจารย์ผู้สอน