รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1 / Practical Skills in Plant Science 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Plant Science 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร 086-1876760  หรือ e-mail bunjong_19@hotmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผูสอนในวันที่่ 30 มิถุนายน 2563

ณ อาคารสาขาพืชศาสตร์ ห้อง PS 211  เวลา 14.00 - 17.00 น 

เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนวิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1

1.ฝึกทักษะทางพืชไร่และการใช้เครื่องมือ
1.1การเตรียมวัสดุปลูก
1.2 การปลูก

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าว

1.ฝึกทักษะทางพืชไร่และการใช้เครื่องมือ
1.2 การปลูก

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าว

1.ฝึกทักษะทางพืชไร่และการใช้เครื่องมือ
1.3 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืชชนิดนั้น
กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชไร่
เช่นข้าวโพด ข้าว

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.1 การเตรียมวัสดุปลูกหรือเพาะ


กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.2 การปลูก


กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

2.ฝึกทักษะทางพืชสวนประดับและการใช้เครื่องมือ
2.3 การขยายพันธุ์ที่ง่าย เช่นการเพาะเมล็ด การปักชำ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชสวนประดับ

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.1 การเตรียมวัสดุปลูก


กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.2 การปลูก

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.3 การขยายพันธุ์

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

3.ฝึกทักษะทางไม้ผลและการใช้เครื่องมือ
3.4 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืชชนิดนั้น การตัดแต่งกิ่ง

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางไม้ผล

4. ฝึกทักษะทางพืชผักและการใช้เครื่องมือ
4.1 การเตรียมวัสดุปลูกหรือเพาะ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก

4. ฝึกทักษะทางพืชผักและการใช้เครื่องมือ
4.2 การปลูก


กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก

4. ฝึกทักษะทางพืชผักและการใช้เครื่องมือ
4.3 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืช

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก

4. ฝึกทักษะทางพืชผักและการใช้เครื่องมือ
4.3 การดูแลรักษา การให้น้ำ การพรวนดิน การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศตรูพืช

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางพืชผัก

5. ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.1 การผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยหมักอัดเม็ด

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

5. ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

5. ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

กิจกรรม : อธิบาย และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการปฏิบัติงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อาจารย์ผู้สอน