รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง 2 / Advanced Accounting 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC140_SEC_1 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Accounting 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุจาภา  สุกใส  เบอร์ติดต่อ 089-4604694

เอกสารสามารถอัพโหลดจาก File ได้ล่วงหน้าก่อนเรียน 1 วัน 

เวลาเรียน ทุกวันอังคาร เวลา 8.00 -12.00 น.

(เปิดห้องเรียนใหม่เนื่องจากสร้างห้องเรียนผิด)

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง 2

อาจารย์ผู้สอน