รายละเอียด

การบัญชีชั้นสูง 1 / Advanced Accounting 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC130_SEC_1 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นสูง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Accounting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ รุจาภา  สุกใส  เบอร์ติดต่อ 0894604694

นักศึกษาสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสอนได้จาก File ที่อาจารย์อัพให้ก่อนเรียนล่วงหน้า 1 วัน

เรียนทุกวันพุธ เวลา 8.00 -12.00 น

(เปิดห้องเรียนใหม่เนื่องจากสร้างห้องเรียนผิด)

รายวิชา - การบัญชีชั้นสูง 1

อาจารย์ผู้สอน