รายละเอียด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ SEC_1 / Human Resources Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Resources Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ SEC_1

อาจารย์ผู้สอน