รายละเอียด

การบัญชีชั้นต้น / Introduction to Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC110_SEC_2 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุจาภา  สุกใส  เบอร์ติดต่อ 0894604694

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.

นักศึกษาโหลดเอกสารประกอบการสอน ที่ File ก่อนเรียน

 

(เปิดห้องเรียนใหม่เพราะสร้างห้องเรียนผิด)

รายวิชา - การบัญชีชั้นต้น

อาจารย์ผู้สอน