รายละเอียด

เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_1 / Computer Typing Techniques 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA509
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Typing Techniques 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 SEC_1

อาจารย์ผู้สอน