รายละเอียด

การสนทนาภาษาจีน บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4/1 / Chinese Conversation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาจีน บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4/1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese Conversation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การสนทนาภาษาจีน บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4/1

อาจารย์ผู้สอน