รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4/2560 / Chinese for Office Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC148
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4/2560
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Office Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4/2560

อาจารย์ผู้สอน