รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 3/2561 / Language and Chinese Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 3/2561
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Language and Chinese Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 3/2561

อาจารย์ผู้สอน