รายละเอียด

การสนทนาภาษาจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2/2562 / Chinese Conversation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2/2562
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese Conversation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การสนทนาภาษาจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2/2562

อาจารย์ผู้สอน