รายละเอียด

การบัญชีชั้นต้น / Introduction to Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC110_SEC_1 (ภาคปกติ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน  รุจาภา  สุกใส  (อาจารย์ สา)  เบอร์โทร .0894604694

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

ก่อนเรียนให้โหลดเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ ที่ File ในกลุ่ม 

รายวิชา - การบัญชีชั้นต้น

อาจารย์ผู้สอน