รายละเอียด

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / Industrial Product Drafting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Product Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.ความจำเป็นและความสำคัญของการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ในการเขียนแบบ AutoCAD 3D.
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมโปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ในการเขียนแบบ AutoCAD 3D.

2.การเขียนแบบรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ 3D.
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ 3D.

3. การเขียนแบบรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ 3D. ที่มีส่วนประกอบหลายชิ้น
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ 3D. ที่มีส่วนประกอบหลายชิ้น

4. การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ และรูปตัดของผลิตภัณฑ์ 3D.
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ และรูปตัดของผลิตภัณฑ์ 3D.

5. การเขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

6.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ในการเขียนแบบภาพคลี่
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบ AutoCAD ในการเขียนแบบภาพคลี่

7. การใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์

8. การใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์

9.สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

10. การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก

11. การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้

12.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ

13.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดรับแขก
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดรับแขก

14.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทเตียง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทเตียง

15.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง

16.การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบโครงงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D. ในการเขียนแบบโครงงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

17.ทบทวนการใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 3D. ในการเขียนแบบโครงงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

อาจารย์ผู้สอน