รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English SEC_11

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English SEC_11
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 0932789449 หรือ E-mail: supaporn_goong@rmutl.ac.th https://education.rmutl.ac.th/ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) GEBLC103 อ.สุภาภรณ์ SEC_11

วันเปิดเทอม 1 ก.ค 2563 ชั่วโมงแรกของคาบเรียน เวลา 08.00 และ 13.00 ให้นักศึกษาเตรียมเงินมาซื้อหนังสือที่ใต้ตึก 80 พรรษา และพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งแนวทางการสอนออนไลน์ และสลับกลุ่มมาเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน