ข้อมูลอาจารย์

สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ก.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 1 ก.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ