รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมการผลิต / Production engineering project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE211
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production engineering project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมการผลิต

อาจารย์ผู้สอน