ข้อมูลอาจารย์

ชัยวัฒน์ กิตติเดชา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 23 ก.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 1 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 24 มี.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : Information Science and Control Engineering
  สถานที่ศึกษา : Nagaoka University of Technology
  ประเทศ : ญี่ปุ่น

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ