รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต / Production Engineer Preparatory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE 213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Engineer Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต

อาจารย์ผู้สอน