รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Professional Skill in Printing and Packaging

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Professional Skill in Printing and Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

-แนะนำรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน
-กำหนดตารางเวลาการสอบปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ตลอดภาคเรียน
-กระบวนการทดสอบภาคปฏิบัติ 3 หน่วย
1.1 งานออกแบบ
1.2 งานผลิตต้นแบบ
1.3 งานพิมพ์สกรีน
กิจกรรม : สอนผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM
-บรรยาย แนะนำแผนการเรียน การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมินผล
-อธิบายตารางเวลาการสอบปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
-อธิบายกระบวนการสอบปฏิบัติ โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 3 ปี
-ยกตัวอย่างผลงานสอบปฏิบัติของรุ่นพี่ ในปีที่ผ่านมา

-กำหนดโจทย์ในการสอบปฏิบัติ
-เกณฑ์การประเมินผลงาน
หน่วยที่ 1 การออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หน่วยที่ 2 การจัดทำต้นแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หน่วยที่ 3 การผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
-ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กิจกรรม : สอนผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM
-อธิบายวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ก่อนการสอบปฏิบัติ
-ฝึกปฏิบัติการคิด วางแผนการดำเนินงานของตนเองอย่างเป็นระบบ จากการสอบถาม สืบค้น โดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
-ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ปฏิบัติงานกำหนดแนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1.1 แนวทางการออกแบบและการผลิต
1.1.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
1.1.2 การกำหนดแนวคิดในการออกแบบ
1.1.3 การกำหนดขนาด
1.1.4 การกำหนดวัสดุในการผลิต
1.1.5 การกำหนดวิธีการผลิต
กิจกรรม : สอนผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM
-บรรยายกระบวนการวางแผนและกำหนดแนวทางการออกแบบและการผลิต
-ฝึกปฏิบัติการรวบรวมแนวคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์จากโจทย์ที่กำหนด
-ฝึกการนำเสนอร่างแนวคิดการออกแบบขั้นต้น

2.สอบปฏิบัติการร่างแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.1 การออกแบบสิ่งพิมพ์
2.1.1 การเสก็ตซ์แบบ
2.1.2 การทำแบบร่าง (Lay out)
2.1.3 การทำดัมมี่
2.1.4 การตรวจปรู๊ฟ

2.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.2.1 การเขียนแบบด้วยมือ
2.2.2 การทำแบบจำลองกล่อง Prototype
กิจกรรม : -ปฏิบัติการจัดทำแบบร่างสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะทางมือ
-ถ่ายภาพการทำงาน ส่งในช่องทางออนไลน์ Google Classroom

3. นำเสนอแนวคิดการออกแบบและการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ MS.TEAM
-นำเสนอหน้าชั้นเรียน รายเดี่ยว

4. สอบปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
4.1 การออกแบบสิ่งพิมพ์


กิจกรรม : -ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
-ถ่ายภาพการทำงาน ส่งในช่องทางออนไลน์ Google Classroom

4.สอบปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์


กิจกรรม : -ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
-ถ่ายภาพการทำงาน ส่งในช่องทางออนไลน์ Google Classroom

4.สอบปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (กรณีสอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 1)
4.1 การออกแบบสิ่งพิมพ์
4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : -ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะคอมพิวเตอร์

5.สอบปฏิบัติการทำต้นแบบงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
5.1 ต้นแบบสิ่งพิมพ์
5.2 แบบจำลองบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : -ปฏิบัติการจัดทำต้นแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะมือ และคอมพิวเตอร์
-ถ่ายภาพการทำงาน ส่งในช่องทางออนไลน์ Google Classroom

5.สอบปฏิบัติการทำต้นแบบงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (กรณีสอบไม่ผ่านครั้งที่ 1)
5.1 ต้นแบบสิ่งพิมพ์
5.2 แบบจำลองบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : -ปฏิบัติการจัดทำต้นแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทักษะมือ และคอมพิวเตอร์

6. สอบปฏิบัติการพิมพ์สกรีนงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
6.1 งานพิมพ์สกรีนถุงผ้า
6.2 งานพิมพ์สกรีนกล่องบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : -ปฏิบัติการทำแม่พิมพ์สกรีนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

6. สอบปฏิบัติการพิมพ์สกรีนงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
6.1 งานพิมพ์สกรีนถุงผ้า


กิจกรรม : -ปฏิบัติการพิมพ์สกรีนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

6. สอบปฏิบัติการพิมพ์สกรีนงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
6.2 งานพิมพ์สกรีนกล่องบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : -ปฏิบัติการพิมพ์สกรีนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

7. สอบปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
7.1 งานกล่องบรรจุภัณฑ์
7.2 งานสมุด
7.3 งานถุงผ้า
กิจกรรม : -ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

8.นำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน แบบรายเดี่ยว

8.นำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)
กิจกรรม : นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน แบบรายเดี่ยว

9. จัดแสดงผลงานปฏิบัติ และส่งเล่มรายงาน
กิจกรรม : แสดงผลงานการปฏิบัติสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์ผู้สอน