รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี / Mathematics for Accountant (Sec.2)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant (Sec.2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2563 (กลุ่มเรียนที่ 2)
อ.ผู้สอน
ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน