รายละเอียด

สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร / Statistics and Mathematics for Agricultural

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics and Mathematics for Agricultural
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร ภาคเรียนที่ 1/2563 (กลุ่มเรียนที่ 1)
อ.ผู้สอน
ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ 
 

 

รายวิชา - สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน