รายละเอียด

เทศกาลและงานประเพณีไทย / Thai Festivals and Traditions

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH123(Sec02)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทศกาลและงานประเพณีไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Festivals and Traditions
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ (อ.เกด)

มือถือ 087-399-1551

รายวิชา - เทศกาลและงานประเพณีไทย

อาจารย์ผู้สอน