รายละเอียด

เทศกาลและงานประเพณีไทย / Thai Festivals and Traditions

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH123 (Sec01)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทศกาลและงานประเพณีไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Festivals and Traditions
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทศกาลและงานประเพณีไทย

อาจารย์ผู้สอน