รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103 SECTION 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาทุกคนมาพร้อมกันที่ใต้ถุนตึก 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อนัดแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น นักศึกษาสามารถมาติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์ 082 190 1528 และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 วันเข้าพรรษา หยุดราชการ นักศึกษาจะได้เรียนจริงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 มารับหนังสือด้วย

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน