รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103 Section 9
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร: 085-615-4715 หรือ E-MAIL: waljilyn@gmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในเวลา

13.00 น.-14.00น.

เพื่อรับหนังสือเรียนและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชานี้

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน