รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103 Section 7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร: 085-615-4715 หรือ e-mail: waljilyn@gmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวม 80 พรรษา เวลา 9.00 น.- 10.00น.

เพื่อรับหนังสือและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน