รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ / English for Hospitality

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH145(Sec02)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ (อ.เกด)

่ช่องทางติดต่อ Facebook: kate phormupatham

มือถือ  087-399-1551

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน การปฏิบัติตัว การเข้าชั้นเรียน
กิจกรรม : -อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและการประเมินผล และเอกสารประกอบการเรียน
-นักศึกษาทำการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ
-อธิบายลักษณะงานบริการในด้านงานท่องเที่ยว อธิบายวัฒนธรรมของการบริการในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

Hotel – Vocabulary and expression
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและให้นักศึกษาถาม-ตอบในชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point

Hotel reservation
Arrival
- Welcoming
- Greeting and introducing

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Hotel Facilities
- Giving directions
- Making recommendations

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและให้นักศึกษาถาม-ตอบในชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point

Hotel Registration
- How guests see hotels
- Registering new arrivals
- Preposition of place
- Hotel services
- The structure of modern hotels

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Restaurant – Vocabulary, and expression
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและให้นักศึกษาถาม-ตอบในชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point

Restaurant Reservation
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Restaurant – Food and Cooking
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Midterm Examination
กิจกรรม : Midterm Examination

Restaurant – Compliant


กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Airline - Vocabulary, and expression
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Pre-flight
-Formal and informal greetings
-Asking direct questions
Boarding
-Greeting passengers: describing types of luggage
-Request and responses
-Solving seating problems

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Airline Industry: Cabin Services and Amenities
-Meal service
-Onboard sales: making offers
-Asking about preferences
-Apologizing

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Kitchen
-Utensil
-Ingredient

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
- ใช้สื่อ Power Point

Concluding & presentation
กิจกรรม :

Checking out
- Vocabulary
- Conversation
- Reading

กิจกรรม : -วิทยากรบรรยาย

Final Examination
กิจกรรม : Final Examination

อาจารย์ผู้สอน