รายละเอียด

อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ / Comparative Civilization and Religion

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH125_Sec.4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Comparative Civilization and Religion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ

อาจารย์ผู้สอน