รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 / Fundamental Chinese 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH150_Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐาน 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Tel.095-4535504

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐาน 2

อาจารย์ผู้สอน