รายละเอียด

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว / Tourist Behavior

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH104_Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourist Behavior
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โทร. 095-4535504

รายวิชา - พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน