รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเข้าร่วมเรียนตาราง วัน เวลา ตามปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่ม SEC 5 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ห้อง 14-605 เวลา 08.00 - 11.00 น.

กลุ่ม SEC 14 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ห้อง 14-504 พรรษา เวลา 12.00-15.00

เพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ ผสมผสาน

แบบออนไลน์ และ แบบเข้าเรียนชั้นเรียนโดยจำกัด จำนวนผู้เรียน โดยปฏิบัติตาม Social distancing 

สามารถติดต่ออาจารย์ปรียารัตน์ได้ทาง โทร. 085-8902992 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน