รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_1 / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามลิงค์  Microsoft Teams App 

เบอร์ติดต่อ 0992946156

ห้องพักครู ศท 304 ตึกศึกษาทั่วไป

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน