รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_11 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามลิงค์  Microsoft Teams App 

เบอร์ติดต่อ 0992946156

ห้องพักครู ศท 304 ตึกศึกษาทั่วไป

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_11

อาจารย์ผู้สอน