รายละเอียด

สถิติ_SEC_2 / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109_SEC_2 ค.อ.บ.ยธ.(5ปี)1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามลิงค์  Microsoft Teams App 

เบอร์ติดต่อ 0992946156

ห้องพักครู ศท 304 ตึกศึกษาทั่วไป

 

รายวิชา - สถิติ_SEC_2

อาจารย์ผู้สอน