รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_16 (ไม่ กว.) วศ.บ.มพ.(4ปี)1 / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_16 วศ.บ.มพ.(4ปี)1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_16 (ไม่ กว.) วศ.บ.มพ.(4ปี)1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามลิงค์  Microsoft Teams App 

เบอร์ติดต่อ 0992946156

ห้องพักครู ศท 304 ตึกศึกษาทั่วไป

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_16 (ไม่ กว.) วศ.บ.มพ.(4ปี)1

อาจารย์ผู้สอน