รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / Environmental and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environmental and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จริยธรรมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน