ข้อมูลอาจารย์

นฤมล กูลศิริศรีตระกูล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 มี.ค. 2526
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 24 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การบริหารการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ